Licensing Regulation

Updated: 05.02.2019

Name (orig)

Rregullorja për procedurat dhe afatet për dhënien, modifikimin, transferimin, rinovimin ose heqjen e licencave në sektorin e energjisë elektrike

Name (English)

The Regulation on the Procedures and Terms for Licence Issue, Modification Transferring, Renewal or License Termination in the Power Sector

Entry into force

29.06.2016

Purpose

The Regulation defines the procedures concerning the licensing of energy activities.

Relevance for renewable energy

The Regulation also defines the procedure concerning the licensing for electricity production from different renewable energy sources.

Albania