Promotion in Slovakia

PDF

Updated: 10.01.2019

Author: Boris Valach

Summary of support schemes

 • Feed-in tariff. Regional distribution system operators are statutorily obliged to purchase and pay for electricity from renewable energy sources.
 • Subsidies. Plant operators may receive subsidies for the support of RES from the Operational Programme Quality of Environment funded by the ERDF. 
 • Tax regulation mechanisms. Electricity generated from renewable energy sources is exempt from excise tax.

Technologies

In general, all renewable electricity generation technologies are eligible for support.

Statutory provisions

 •  RES Act No. 309/2009 Coll. (Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie – Act No. 309/2009 Coll. on the Support of Renewable Energy Sources)
 •  Act No. 609/2007 Coll. (Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu – Act No. 609/2007 Coll. on Excise Tax on Electricity, Coal and Natural Gas)
 •  Decree No. 18/2017 Coll. of the Regulatory Office for Network Industries (Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike – Decree No. 18/2017 Coll. of the ÚRSO Establishing a Price Regulation in the Electricity Sector)
 •  Operational Programme Quality of Environment for the period 2014-2020 (Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na obdobie 2014-2020)

Slovakia

Further information

 • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) – Ministry of Economy of the Slovak Republic
 • Maroš Stano
 • +421 248 541 111
 • MHSR website
 • info(at)mhsr.sk
 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) – Ministry of Environment of the Slovak Republic
 • Stanislav Jurikovič
 • +421 259 561 111
 • MŽP website
 • info(at)enviro.gov.sk
 • Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o. – Slovak Renewable EnergyE Agency (SK REA), NPO
 • +42 1 905 744 034
 • SKREA website
 • info(at)skrea.sk